Program pracy z uczniem zdolnym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Program pracy z uczniem zdolnym

"TO CO MUSIAŁEŚ ODKRYĆ SAMODZIELNIE,

ZOSTANIE W TWYM UMYŚLE ŚCIEŻKĄ,

KTÓRĄ W RAZIE POTRZEBY MOŻESZ PÓJŚĆ RAZ JESZCZE"

G. CH. LICHTENBERG

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM w klasach I - VI

I. Charakterystyka programu Każdy człowiek jest do czegoś uzdolniony, a wykrywanie tych zdolności jest bardzo ważnym zadaniem szkoły, czyli nauczycieli i wychowawców. Uczeń zdolny, to uczeń wykazujący ponadprzeciętny poziom rozwoju umysłowego, połączony z ciekawością poznawczą i wysokim poziomem motywacji, przejawiającym się w samodzielnym i konsekwentnym poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania. Często jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą i pomocą ze strony nauczyciela. Toteż wdrażanie uczniów, zwłaszcza wyróżniających się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami, do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań pedagogicznych dynamizujących rozwój ich uzdolnień.

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowania daną dziedziną edukacji. Uczniowie będą przydzielani do danej grupy przez nauczycieli. Zajęcia odbywać się będą w trzech grupach ze względu na zainteresowania i uzdolnienia dzieci ( kółko czytelnicze, kółko taneczne, dodatkowe zajęcia z matematyki) :

I Mistrz języka polskiego

II Mistrz matematyki

III Tancerz

Program będzie realizowany w trakcie zajęć oraz dodatkowo jednej godziny tygodniowo dla każdej grupy tematycznej. Nauczyciel prowadzący daną grupę, opracowuje swój plan pracy w oparciu o program. Program opracowany został w oparciu o podstawy programowe.

Cel główny: rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów zdolnych.

II. Cele szczegółowe pracy z uczniem zdolnym

Praca z uczniem zdolnym ma na celu rozwijanie jego zdolności i zainteresowań.

Są to działania nastawione na:

- stwarzanie możliwości rozwoju ich zainteresowań

- pobudzanie aktywności umysłowej uczniów, wyobraźni, fantazji

- motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy

- przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy

- doskonalenie koncentracji uwagi

- kształcenie pomysłowości, krytycyzmu, szybkości podejmowania decyzji

- rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności

- przygotowanie uczniów do konkursów

W/w cele umożliwiają dzieciom wyzwolenie aktywności twórczej, gromadzenie doświadczeń i przeżyć estetycznych, artystycznych i społecznych. Rozwijają wyobraźnię dziecka i jego kreatywność. Wpływają na rozwój jego osobowości, umożliwiają wypowiedź w różnych rodzajach ekspresji.

III. Treści edukacyjne i planowane osiągnięcia uczniów

1. Mistrz języka polskiego

CZYTANIE

Uczeń:

- czyta płynnie z właściwą intonacją i respektuje znaki interpunkcyjne

- czyta tekst z podziałem na role - czyta ze zrozumieniem, potrafi ustalić kontekst;

- czyta samodzielnie książki, czasopisma;

- korzysta z różnych źródeł wiedzy: słownik, opracowania biograficzne, encyklopedia, atlas

- bierze udział w konkursach czytelniczych i literackich - poznaje dorobek literacki twórców rodzimych i obcych

- dzieli się spostrzeżeniami i wrażeniami z przeczytanych lektur - wyraża własne sądy i opinie na temat poznanej twórczości

- wykorzystuje zdobyta wiedzę w sytuacjach nietypowych

- ćwiczy umiejętność planowania pracy i odpowiedzialności za jej efekty

PISANIE

Uczeń:

- pisze estetycznie, płynnie, poprawnie, odtwarzając kształt liter i ich połączeń;

- przestrzega poprawności ortograficznej - potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym;

- świadomie dobiera i stosuje słownictwo adekwatne do rodzaju wypowiedzi w celu zwiększenia ich komunikatywności i poprawności, unika powtórzeń, stosuje wyrazy bliskoznaczne, zaimki;

- rozpoznaje różne formy wypowiedzi pisemnych (opowiadanie, opis, ogłoszenie);

- układa, redaguje i pisze: opowiadanie, ogłoszenie, życzenia, zawiadomienie, zaproszenie, list, notatkę kronikarską, opis na podstawie obserwacji, swobodny tekst;

- podejmuje próby układania rymów, wierszy, scenariuszy inscenizacji, bajek, baśni, opowiadań;

- bierze udział w konkursach np. Mistrz ortografii itp.

WYPOWIADANIE SIĘ I SŁUCHANIE

Uczeń:

- wypowiada się poprawnie pod względem logicznym i gramatycznym;

- rozpoznaje i nazywa podstawowe części mowy: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek, liczebnik;

- potrafi recytować wiersze i wygłaszać fragmenty prozy;

- potrafi słowem, gestem i mimiką odtworzyć czyjeś uczucia, emocje;

- bierze udział w inscenizacjach;

- zna zasady prowadzenia rozmowy i dyskusji oraz przestrzega ich, potrafi uzasadnić swoje zdanie

- uważnie słucha różnorodnych wypowiedzi, rozumie i potrafi powtórzyć ich treść;

- układa zakończenie opowiadania, baśni, bajek.

2. Mistrz matematyk

i DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH

Uczeń:

- posługuje się w praktyce pojęciem liczby we wszystkich jej aspektach

- biegle posługuje się czterema podstawowymi działaniami;

- dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli sposobem pisemnym;

- praktycznie posługuje się w obliczeniach własnościami działań arytmetycznych (przemienność, łączność, rozdzielność)

- rozwiązuje zadania tekstowe: zamknięte (zawierające niezbędne dane i mające tylko jedno rozwiązanie) półotwarte (zawierające niezbędne dane i umożliwiające różne odpowiedzi) otwarte (nie zawierające wszystkich potrzebnych danych i nie mające jednoznacznego rozwiązania);

- układa zadania tekstowe do konkretnej sytuacji, formuły matematycznej

- buduje kwadraty magiczne, rozwiązuje zagadki matematyczne, uzupełnia tabelki;

MATEMATYKA W PRAKTYCE Uczeń: - biegle odczytuje wskazania zegara; - posługuje się kalendarzem w życiu codziennym (dzień, miesiąc, rok, wiek), zapisuje i odczytuje daty; - wykonuje obliczenia kalendarzowe; - poprawnie używa i stosuje w życiu jednostki: długości, objętości, masy; - wykonuje obliczenia pieniężne, potrafi porównać walutę polską z europejską; - dokonuje pomiaru temperatury, potrafi ją zapisać i przedstawić na wykresie; - odczytuje dane z prostych wykresów; - rozumie pojęcie ułamka, dokonuje prostych obliczeń.

GEOMETRIA

Uczeń:

- rozpoznaje, nazywa figury geometryczne: kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło, odcinek, prosta, łamana, krzywa, punkt, półprosta,

- potrafi obliczyć obwody wielokątów; - wykorzystuje wiedzę geometryczną w praktyce.

3. Tancerz Uczeń: - reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki, wysokości dźwięków - dobiera kroki do muzyki - rozpoznaje różnego rodzaju muzykę - samodzielnie tworzy drobne układy taneczne - umiejętnie współpracuje z grupą - odtwarza ruchy zaobserwowane u innych osób - samodzielnie poszukuje wzorów ruchów - zna podstawowe kroki i figury do tańców ludowych (krakowiak, polonez, kujawiak) - umie wysłuchać muzykę poważną i wypowiadać się na jej temat - zna polskich kompozytorów

IV. Procedura osiągania celów

Realizacja programu wymaga odpowiedniego doboru metod i form pracy oraz szczególnego zaangażowania prowadzącego zajęcia.

Osiągnięcie założonych celów jest możliwe wtedy, gdy nauczyciele będą:

- cenili twórcze myślenie uczniów; - zwiększali ich wrażliwość;

- zachęcali do manipulowania przedmiotami i liczbami;

- kultywowali w klasie twórczą atmosferę;

- popierali i doceniali inicjatywę wychowanków w uczeniu się;

- rozwijali konstruktywny krytycyzm;

- popierali zdobywanie wiedzy w różnych dziedzinach;

- wychowywali ludzi o śmiałym umyśle

Na zajęciach należy stworzyć swobodną i bezpieczną atmosferę pracy twórczej. Istotne jest, aby uczniowie mieli warunki do gier, zabaw, indywidualnego i grupowego prowadzenia obserwacji, doświadczeń i badań. Samodzielnego zbierania informacji z różnych źródeł, opracowywania i interpretowania danych, wyrażania swoich odczuć, twórczej ekspresji w różnych dziedzinach aktywności. Zajęcia powinny przyciągać swą atrakcyjnością. Odbywać się będą w mało licznych zespołach, dlatego też uczniowie będą mieć bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym, co daje możliwość stosowania różnorodnych pomocy naukowych, których nie można stosować przy dużej liczbie osób. Metody i formy pracy Program został opracowany z myślą o uczniach, którzy nie boją się rozwiązywania problemów oraz cieszą się z każdego najmniejszego sukcesu. W realizacji powyższego programu metody pracy zależne będą od celów, treści i zdań dydaktycznych.

Można je sklasyfikować następująco:

- ze względu na źródło wiedzy: słowne, oglądowe, praktyczne;

- ze względu na funkcje: metody utrwalania, metody kontroli i oceny,

- ze względu na sposoby uczenia: podające, problemowo-poszukujące (uczenie się przez odkrywanie), praktyczne (uczenie się przez działanie), ekspresyjne (uczenie się przez przeżywanie). Przyjęto koncepcję łączenia metod podających, poszukujących, praktycznych i ekspresyjnych. Dominującą rolę odgrywać jednak powinny metody aktywizujące uczniów.

Przyjęte formy pracy:

- praca indywidualna

- uczeń samodzielne wykonuje czynność,

- praca zbiorowa, gdy wszyscy uczniowie pracują wspólnie,

- praca zespołowa, gdy uczniowie pracują w stałych zespołach,

- praca grupowa, gdy uczniowie pracują w jednorazowych grupach.

Efektem osiągnięcia celów jest udział uczniów w konkursach:

-Mistrz Ortografii, Mistrz Matematyki, konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych, recytatorskich, życia i twórczości Stanisława Jachowicza.

V.Ewaluacja programu

Przedmiotem ewaluacji są wyniki końcowe, jakie uczeń osiągnie w wyniku realizacji programu w zakresie postaw, umiejętności i wiadomości. Dokonana ona zostanie po zakończeniu każdego roku szkolnego. Doskonałym sprawdzianem celowości i skuteczności organizowanych zajęć będą też wyniki jakie uzyskają uczniowie w konkursach szkolnych, gminnych, rejonowych oraz możliwość występu na uroczystościach i akademiach szkolnych i pozaszkolnych w zależności od potrzeb i okoliczności.

VI. Uwagi

Program może ulec modyfikacji w zależności od predyspozycji dzieci, możliwości czasowych i środków dydaktycznych będących do dyspozycji nauczyciela.

VII. Bibliografia

1. Lewowicki T. „Kształcenie uczniów zdolnych”, WSiP W-wa 1980

2. Bandura L „Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem”, W-wa 1974

3. Hanisz J. „Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku klasy 1-3, WSiP 1999

4. Komorowska H "O programach prawie wszystko" WSiP, Warszawa 1999

5. Materiały dostępne w serwisach Internetowych

6. Hanisz J. : Założenia, budowa i sposób realizacji programu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej //

W : Dylematy wczesnej edukacji / pod red. Doroty Klus-Stańskiej i Małgorzaty Suświłło. – Olsztyn : WSP, 1998. – s. 128-138 opracowanie: Małgorzata Tęcza

Poprawiony: sobota, 24 kwietnia 2010 10:44