Regulamin rady pedagogicznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Furmanach

§ 1

Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 07.09.1991 r. jako integralną część Statutu Szkoły Podstawowej w Furmanach.

§ 2

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu oraz innych regulaminów wewnętrznych. W skład rady wchodzą dyrektor szkoły jako przewodniczący, nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni.

§ 3

W zebraniach rady lub określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym: - przedstawiciele rady rodziców, - przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz organizacji uczniowskich działających w szkole, - pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły, - zaproszeni goście.

§ 4

Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy: 1. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 2. okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania, opieki oraz organizacyjnych i materialnych warun-ków pracy, 3. organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia i upo-wszechnianie nowatorstwa pedagogicznego.

§ 5

Rada na posiedzeniach plenarnych zatwierdza i ustala:

1. wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

2. roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

3. wnioski zespołów i komisji przedmiotowych, stałych i doraźnych powoływanych przez radę,

4. propozycję wprowadzenia w szkole eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych, programów autorskich i indywidualnego toku nauczania,

5. wniosków o przyznawanie uczniom nagród, wyróżnień oraz udzielania kar,

6. szkolny regulamin o charakterze wewnętrznym,

7. program i warunki wprowadzenia przedmiotów nadobowiązkowych, zajęć pozalekcyjnych

, 8. szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ich ustalania oraz tryb odwoławczy.

§ 6

Na posiedzeniach plenarnych rada opiniuje:

1. tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2. wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy szkoły,

3. wnioski o przyznanie nauczycielom i pracownikom szkoły odznaczeń, nagród oraz innych form uznania,

4. wnioski nauczycieli o podjęcie pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,

5. kandydatów do funkcji dyrektora szkoły, 6. szkolnego planu nauczania.

§ 7

Rada ma prawo do:

1. występowania z wnioskami w sprawie doskonalenia oraz oceny pracy nauczyciela,

2. wprowadzania zmian w rozkładzie zajęć dydaktycznych, realizacji treści kształcenia danego przedmiotu przez zwiększenie lub zmniejszenie tygodniowego rozkładu godzin z tego przedmiotu.

§ 8

Rada jest zobowiązana zmienić swoją uchwałę dotyczącą nie promowania uczniów kończących szkołę jeżeli po przeprowadzeniu powtórnego egzaminu sprawdzającego powołana przez organ nadzorujący szkołę komisja ustaliła ocenę wyższą niż niedostateczna.

§ 9

Organ bezpośrednio nadzorujący szkołę po otrzymaniu wotum nieufności wobec dyrektora przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wyniki przedsta-wia radzie.

§ 10

Rada może zgłosić spośród swoich pełnozatrudnionych członków kandydata do powierzenia mu funkcji dyrektora szkoły.

§ 11

Rada może wystąpić do organu bezpośrednio nadzorującego z wnioskiem o ogłoszenie konkursu na dyrektora szkoły.

§ 12

Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady zobowiązany jest do:

1. realizacji uchwał rady,

2. zapoznania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,

3. analizowania stopnia realizacji uchwał rady,

4. oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzania go do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 13

Do obowiązków członka rady należy:

1. przestrzeganie postanowień prawa szkolnego i wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

2. czynne uczestnictwo we wszystkich zebraniach i pracach rady, jej komisji oraz wewnątrzszkolnym doskonaleniu,

3. składanie przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

4. współtworzenie atmosfery koleżeństwa, życzliwości i zgodnego współ-działania wszystkich członków rady.

§ 14

Organizacja pracy rady:

1. rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły,

2. rada obraduje na zebraniach plenarnych i w powołanych przez siebie komisjach nadzwyczajnych,

3. rada powołuje stałe lub doraźne zespoły i komisje, których praca może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli,

4. pracą zespołu, komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę na wniosek dyrektora,

5. zespół, komisja składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułuje wnioski lub opinie, które zatwierdza rada,

6. zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym (w tym dniu dyrektor może zarządzić skrócenie lekcji),

7. zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków rady,

8. o zebraniu nadzwyczajnym dyrektor powiadamia członków rady przynajmniej 3 dni przed jej terminem,

9. zebrania plenarne rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku zatwierdzeniem wyników klasyfikacji lub promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.

§ 15

Zasady podejmowania uchwał:

1. uchwały podjęte na zebraniu plenarnym są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej ½ liczby członków rady.

2. uchwały podjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu rady są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej ½ liczby członków rady.

§ 16

Nieobecność na posiedzeniu rady: 1. członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu przewodniczącemu, 2. nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej posiedzeniu należy traktować jak nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

§ 17

Dokumentowanie pracy rady:

1. podstawowym dokumentem działalności rady są księgi protokołów,

2. z każdego zebrania rady komisji sporządza się protokół i w terminie 7 dni wpisuje się go do księgi protokołów,

3. protokół zebrania rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant,

4. członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad, rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu poprawek do protokołu,

5. księgi protokołów należy przechowywać w szkole i udostępniać je nauczycielom, przedstawicielom organu prowadzącego, przedstawicielom organu nadzorującego pracę szkoły. Niniejszy Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Furmanach uchwalono na posiedzeniu plenarnym w dniu 20.01.2003 r.