Procedura ewakuacji w Szkole Podstawowej w Furmanach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FURMANACH

I. CEL PROCEDURY

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY – ZARZĄDZENIA EWAKUACJI

IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE

V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA: SPRZĄTACZKI SZKOŁY SEKRETARIAT SZKOŁY DYREKTOR SZKOŁY WYCHOWAWCY KLAS – NAUCZYCIELE PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZKOLE

VI. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI

VII. DROGI EWAKUACJI /KIERUNKI EWAKUACJI/

VIII. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS I SEKRETARIATU SZKOŁY

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE X. PODSTAWA PRAWNA I ODNOŚNIKI

XI. ZAŁĄCZNIKI:

1.Wykaz nauczycieli regulujących ruchem.

I. CEL PROCEDURY Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Furmanach.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY Określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących niezbędne działanie począwszy od stwierdzenia/możliwości wystąpienia/ symptomów wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją uczniów i nauczycieli z budynku.

III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY

1. Pożar/gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami /.

2. Zamach terrorystyczny/ otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego /.

3. Zagrożenie NSCH / jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut.

4. Zagrożenie katastrofą budowlaną.

5. Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej.

IV. SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE

1. Alarmowanie o zagrożeniach w budynku szkoły odbywa się w ramach wewnętrznego systemu alarmowania.

2. W każdym wypadku osoba, która zauważy pożar podaje słowny kilkakrotnie powtarzamy komunikat - „Pożar” oraz sygnał dźwiękowy trwający około 1 minuty ( dzwonek ).

3. Ewakuację należy prowadzić w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami procedury i aktualnie zaistniałą sytuacją.

4. Komunikat o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób znajdujących się w rejonie szkoły.

V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJI DZIAŁANIA ŚWIADEK NIEBEZPIECZNEGO ZDARZENIA /ODBIORCA INFORMACJI/ ZOBOWIĄZANY JEST NATYCHMIAST POWIADOMIĆ DYREKTORA SZKOŁY TEL 015 836 36 04

1. Dyżurująca sprzątaczka: W godzinach pracy szkoły – treść otrzymanej informacji / komunikatu/ o zagrożeniu przekazuje do:

a. Dyrektora szkoły b. Pokoju nauczycielskiego Ø Wstrzymuje wejście na teren szkoły Ø Po godzinach pracy szkoły – w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne służby ratownicze – stosownie do zagrożenia a następnie informuje o zaistniałym zdarzeniu szkoły.

2 2. SEKRETARIAT SZKOŁY:

Ø Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły powiadamia:

Ø Służbę dyżurną Policji Tel. nr 997

Ø Służbę dyżurną PSP Tel. nr 998

Ø Pogotowie Ratunkowe Tel. nr 999 Ogólny telefon ratunkowy112

Ø Nadzoruje zabezpieczenie / ewakuację/ ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.

3. DYREKTOR SZKOŁY

Ø Podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji / pełnej lub częściowej/;

Ø Nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze;

Ø Powiadomienie specjalistyczne służby ratownicze;

Ø Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: transport, załadunek i ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych;

Ø Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych;

Ø Organizuje akcję ratowniczą; Ø Zarządza ewakuację samochodów;

Ø Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi /PSP,Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem Gazowym itp./

4. WYCHOWAWCY KLAS – NAUCZYCIELE

Ø Ogłaszają alarm dla uczniów /klas/;

Ø Nakazują opuszczenie budynku

Ø Nadzorują przebieg ewakuacji uczniów /klasy/;

Ø Nadzorują zabezpieczenie /ewakuację/ ważnego mienia i dokumentów;

5. PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZKOLE Ø W każdym z przypadków wymagającym ewakuacji należy postępować zgodnie z planem ewakuacji szkoły oraz ewakuować się drogami ewakuacyjnymi określonymi w procederze; Ø w przypadku zagrożenia lub wystąpienia skażenia chemicznego /NSCH/ w zależności od zaistniałej sytuacji należy postępować zgodnie z zaleceniami /pozostać na miejscu, ewakuować się/.

VI. OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI

1. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń.

2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe.

3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych.

4. Przygotować do ewakuacji / zabezpieczyć/ ważne wytypowane mienie, dokumenty, pieczęcie, środki finansowe itp.

5. Pozamykać okna.

6. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z postępującymi zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji –boisko asfaltowe;

7. Nie zamykać pomieszczeń. Wychowawcy /nauczyciele/ informują o opuszczeniu klas przez uczniów;

8. Wychowawcy / nauczyciele/ na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują informację do Dyrektora.

9. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia. VII. DROGI EWAKUACJI /KIERUNKI EWAKUACJI/

1. Ewakuacja uczniów / pracowników szkoły/ odbywa się:

1) z górnego korytarza przez wyjście ewakuacyjne od strony boiska;

2) z dolnego korytarza przez wyjście ewakuacyjne od strony parkingu. Po usłyszeniu sygnału alarmowego uczniowie ustawiają się w klasach w pary i wychodzą na korytarz pod opieką nauczyciela ( nauczyciel sprawdza czy wszyscy podopieczni opuścili salę lekcyjną). Przebywający na górnym korytarzu opuszczają szkołę następująco: sala nr 4, sala nr 5, sala nr 6, czytelnia, biblioteka. Schodzą po schodach i kierują się w stronę wyjścia ewakuacyjnego od boiska. Ustawiają się na boisku asfaltowym. Odpowiedzialnym za ewakuację I piętra jest Pani Zofia Świergul, która sprawdza czy wszyscy opuścili pomieszczenia tej kondygnacji. Przebywający na dolnym korytarzu opuszczają szkołę w następującej kolejności: sala nr 1, sala nr 2, sala nr 3 i kierują się do wyjścia ewakuacyjnego od strony parkingu. Następnie okrążają szkołę ( od strony boiska) i ustawiają się na boisku asfaltowym. Przebywający w kawiarence, oddziale przedszkolnym i na sali gimnastycznej opuszczają szkołę głównym wyjściem następująco: oddział przedszkolny, kawiarenka, sala gimnastyczna. Potem przemieszczają się w kierunku boiska asfaltowego. Osobą odpowiedzialną za ewakuację dolnej kondygnacji jest Pani Zofia Walska, która sprawdza czy wszyscy opuścili parter.

VIII. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS / SEKRETARIATU SZKOŁY/

1. Posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń, pieczęci itp., które mają być zabezpieczone / ewakuowane/.

2. Przeszkolić uczniów w zakresie organizacji, przebiegu ewakuacji.

3. Przeprowadzić próbą ewakuacji klas w ramach godzin wychowawczych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyznaczyć nauczycieli regulujących ruchem, zabezpieczających dokumenty, ważne mienie itp./ Załącznik nr 1 /. PODSTAWA PRAWNA I ODNOŚNIKI 1. USTAWA Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ (tekst jednolity);

Poprawiony: środa, 06 października 2010 22:25