Regulamin wycieczek szkolnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Regulamin wycieczek szkolnych

Uchwała nr 3/2003 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Furmanach

z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczek szkolnych

Regulamin opracowano na podstawie:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.)

2.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn. Dz.U. Nr 81, poz. 889 z 2001 r. z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 133, poz. 884 z 1997 r.)

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z 1997 r.)

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. Nr 31, poz. 301 z 1999 r.)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. nr 12, poz. 67 z 1997 r. z poźn. zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz. 1516 z 2001 r.)

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 331 z 1992 r. z późn. zm.)

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358 z 1997 r.)

10. Statutu Szkoły Podstawowej w Furmanach z dnia 19. 04 1999 r. I. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO –TURYSTYCZNEJ 1. Cele organizowanych przez szkołę zajęć krajoznawczo – turystycznych:

a. poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

b. poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego,

c. wspomaganiu rodziny i szkoły w procesie wychowania,

d. upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

e. podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,

f. upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku,

g. przeciwdziałaniu patologii społecznej.

2. Formy organizowanych przez szkołę zajęć krajoznawczo – turystycznych:

a. Wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

b. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

c. Wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych oraz posługiwania się sprzętem specjalistycznym

d. Imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak: biwaki, turnieje, złazy, rajdy, zloty, rejsy, e. Imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, takie jak zielone szkoły, ekologiczne szkoły.

3. Zasady organizacji zajęć krajoznawczo – turystycznych: a. wycieczki i inne imprezy krajoznawczo - turystyczne mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych,

b. wycieczki i inne imprezy krajoznawczo - turystyczne winny być dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych,

c. zabrania się prowadzenia wycieczek z uczniami podczas złych warunków atmosferycznych: burzy, śnieżycy, gołoledzi, itp. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać,

d. wycieczki przedmiotowe należy organizować po najbliższej okolicy lub na terenie macierzystej gminy i gmin sąsiadujących,

e. wycieczki i inne imprezy krajoznawczo – turystyczne można organizować na terenie własnego województwa, a także całego kraju

f. udział uczniów w wycieczce ( z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezie krajoznawczo – turystycznej wymaga pisemnej zgody rodziców, oraz informacji o stanie zdrowia dziecka i przeciwwskazaniach,

g. zgodę na przeprowadzenie wycieczki czy innych imprez krajoznawczo – turystyczne udziela dyrektor szkoły,

h. wycieczka przedmiotowa odbywająca się podczas zajęć lekcyjnych winna być zgłoszona dyrektorowi, a jej fakt odnotowany w dzienniku lekcyjnym, i. wycieczka krajoznawczo – turystyczna powinna być na tydzień przed planowanym jej rozpoczęciem zgłoszona dyrektorowi, kierownik powinien przedstawić dokumentację wycieczki: - kartę wycieczki - listę uczestników - pisemne zgody rodziców - regulamin wycieczki

j. karta wycieczki lub imprezy krajoznawczo – turystycznej zawiera program, liczbę uczestników, imiona i nazwiska kierownika i opiekunów. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do regulaminu,

k. kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych posiadających odpowiednie kwalifikacje: - ukończony kurs kierowników wycieczek szkolnych - posiadający uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek, - będący instruktorem harcerstwa

l. w przypadku organizacji wycieczki klasowej funkcję kierownika pełni wychowawca, m. opiekunem wycieczki lub imprezy krajoznawczo – turystycznej może być nauczyciel , albo w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły rodzic ucznia biorącego udział w wycieczce,

4. Zasady opieki nad uczniami podczas zajęć krajoznawczo – turystycznych a. opiekę nad uczestnikami wycieczki i innej imprezy krajoznawczo - turystycznej sprawuje kierownik i opiekunowie grup, opieka ma charakter ciągły,

b. na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej organizowanej w Furmanach, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba na grupę 30 uczniów,

c. na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej organizowanej poza teren szkoły przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji opiekę powinna sprawować jedna osoba na grupę do 15 uczniów,

d. w wycieczkach rowerowych opiekę powinna sprawować jedna osoba na 10 uczniów.

e. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba na 10 uczniów,

f. W wyjazdach na basen opiekę na grupę do 15 uczniów sprawuje co najmniej jeden nauczyciel. Podczas pływania uczniowie powinni pozostawać pod stałym nadzorem oraz obserwacją nauczyciela i ratownika,

g. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n, p, m. mogą prowadzić wyłącznie górscy przewodnicy turystyczni.

II. FINANSOWANIE WYCIECZEK

1. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców, środków wypracowanych przez uczniów,

2. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.

3. Rodzice uczniów biorący udział w wycieczce na prośbę organizatorów nie ponoszą kosztów finansowych. Rodzice uczniów biorący udział w wycieczce z innych powodów są zobowiązani do pokrycia związanych z nią kosztów.

4. Plan finansowy wycieczki, po zaopiniowaniu przez rodziców biorących w niej udział, zatwierdza dyrektor szkoły, a w przypadku finansowania ze środków Rady Rodziców jego przewodniczący lub skarbnik.

5. Rozliczenia dokonuje kierownik wycieczki w terminie do dwóch tygodni od jej zakończenia.

6. Dowodami finansowymi są przede wszystkim rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia podpisane przez kierownika wycieczki oraz opiekunów.

III. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA I OPIEKUNÓW WYCIECZKI LUB INNYCH ZAJĘĆ KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNYCH

1. Obowiązki kierownika wycieczki.

a. organizacja imprezy krajoznawczo – turystycznej: transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,

b. opracowanie z udziałem opiekunów programu i harmonogramu imprezy krajoznawczo – turystycznej,

c. opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,

d. wypełnienie karty wycieczki,

e. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich realizacji,

f. określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom,

g. nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

h. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy

i. podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki lub imprezy krajoznawczo – turystycznej po jej zakończeniu.

2.Obowiązki opiekuna wycieczki

a. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami, b. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

c. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

d. Nadzór nad wykonywaniem przez uczniów przydzielonych zadań, e. Wykonanie innych zadań zleconych przez kierownika

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w lekcjach z uczniami wskazanymi przez dyrektora,

2. Sprawy nieuregulowane powyższymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Szkoły oraz innych przepisów wyższego rzędu stanowiących podstawę tego regulaminu, 3. Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.