Regulamin dyżurów nauczycieli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Regulamin dyżurów nauczycieli

Regulamin pełnienia dyżurów międzylekcyjnych ustalono na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej w Furmanach

I. Ogólne zasady dyżurów.

1. Dyżur podczas przerw międzylekcyjnych wchodzi w zakres podstawo-wych obowiązków nauczyciela.

2. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.

3. Celem dyżurów jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przerw.

4. Miejscem dyżuru są korytarze, schody, sanitariaty, teren wokół szkoły.

5. Plan dyżurów jest układany przez wyznaczonych nauczycieli, a za-twierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. Zmiany w planie są równoznaczne ze zmianą tygodniowego planu zajęć.

6. W ustalaniu dyżurów uwzględnia się następujące zasady:

· nauczyciele klas 0 – III pełnią dyżur na długiej przerwie, są odpowiedzialni również za bezpieczeństwo swoich uczniów, gdy ci wychodzą na przerwy krótkie,

· ilość dyżurów zależy od wymiaru zatrudnienia,

· stały protokolant szkolny ma tylko jeden dyżur na długiej przerwie,

· nauczyciel-bibliotekarz dyżuruje zgodnie z harmonogramem,

· na długiej przerwie dyżuruje dwóch nauczycieli, jeden z klas 0 – III i drugi z klas IV – VI,

· kobiety ciężarne nie mają dyżurów (obowiązuje przedłożenie zaświadczenia),

· za nieobecnego w szkole nauczyciela dyżurującego, dyżur przejmuje zastępca wskazany w harmonogramie. II. Obowiązki nauczyciela.

1. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za: · bezpieczeństwo dzieci w szkole tzn. niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, biegania po korytarzach, schodach, prowokowania bójek, · bezpieczeństwo dzieci na terenie wokół szkoły, zwłaszcza na placu zabaw i boisku szkolnym.

2. Nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, dom).

3. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie od uczniów.

4. Dokonuje wpisów do zeszytów uwag dla uczniów niewłaściwie się zachowujących podczas przerw.

5. Nauczyciel dyżurujący spaceruje po korytarzu, pilnuje by w klasach nie przebywali uczniowie (wyjątek stanowią dyżurni klasowi, którzy przygotowują klasę do lekcji).

6. Nauczycielowi wolno zejść z dyżuru jedynie pod warunkiem znalezienia wśród innych nauczycieli zastępstwa.

7. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je po zadzwonieniu na lekcję.

8. Każdy nauczyciel zgłasza dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku. Udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy i zapewnia dalszą opiekę.

9. Podczas dyżuru nauczyciel zwraca uwagę na pojawiające się w szkole obce osoby.

III. Inne postanowienia.

1. Rzetelne wywiązywanie się z dyżurów jest brane pod uwagę przy udzielaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego.

2. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.