Procedury postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku w czasie zajęć edukacyjnych

I.W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie ucznia ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są one zajęciami planowymi , czy też nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego prowadzącego zajęcia.

II. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić , czy sprzęt sportowy, urządzenia techniczne , pomoce naukowe, a także pomieszczenia lekcyjne nie stwarzają zagrożenia dla ucznia. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia nauczyciel nie ma prawa z nich korzystać w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący natychmiast powiadamia dyrektora szkoły, a w razie jego nieobecności osobę zastępującą.

III. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, nie wymagającego interwencji lekarza ( powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.) :

1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do sekretariatu celem udzielenia pierwszej pomocy.

2.O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

3. Jeżeli przyczyną zdarzenia była niesprawność użytych narzędzi, nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.

4. Osoba udzielająca pierwszej pomocy ma obowiązek upewnić się, czy uczeń nie jest chory na hemofilię lub cukrzycę, lub inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.

5. Zdarzenia powyższe nie wymagają wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego.

IV. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza :

1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń wymaga specjalistycznej pomocy, należy natychmiast wezwać pogotowie oraz powiadomić dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

2. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.

3. Dyrektor szkoły lub jego powiadamia o wypadku rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, organ prowadzący oraz inspektora BHP.

4. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstawaniu podobnych zdarzeń.

5. Wypadek jest wpisany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej.

V. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszko- dzenia ciała lub ze skutkiem śmiertelnym:

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej nauczyciel prowadzący zajęcia zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa na jego miejsce dyrektora szkoły lub osobę zastępującą.

3. Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu policję, inspektora BHP, SANEPiD, rodziców (prawnych opiekunów) oraz organ prowadzący.

4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski, mające zapobiec powstawaniu podobnych zdarzeń.

6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej.

VI. Czynności zespołu powypadkowego:

1. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową w tym protokół powypadkowy. Ustala okoliczności i przyczyny wypadku na podstawie zeznań poszkodowanego- w przypadku przesłuchania uczniów zaleca się , aby przy rozmowie byli obecni rodzice, wychowawca lub pedagog szkolny. Zeznania uczniów muszą być podpisane przez rodziców lub opiekunów, -oględzin miejsca wypadku -zeznań świadków, -opinii lekarza lub innych specjalistów, -materiałów zebranych przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie albo przez inne organy uprawnione do badania wypadków.

2.Pracami zespołu powypadkowego kieruje przewodniczący, który : -czuwa nad jego sprawnym i prawidłowym przebiegiem, -zadaje pytania poszkodowanemu i świadkom, -poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługującym im prawach w toku postępowania powypadkowego.

VII. Protokół powypadkowy

1. Protokół powypadkowy sporządza się nie później niż w ciągu 14 dni od zaistnienia wypadku

. 2. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu powypadkowego oraz dyrektor.

3. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Oryginał otrzymują rodzice lub prawni opiekunowie poszkodowanego ucznia. Kopia pozostaje w szkolnej dokumentacji powypadkowej.

VIII. Obowiązki dyrektora szkoły po zakończeniu dochodzenia powypadkowego :

1.Prowadzi rejestr wypadków .

2.Jest zobowiązany na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawić okoliczności i przyczyny wypadku oraz poinformować nauczycieli o zastosowanych środkach profilaktycznych.

3.Przeprowadza okresowe analizy stanu wypadkowości w szkole.

4. Ustala właściwe środki zapobiegawcze. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3. W przypadku, gdy uczeń swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla swojego życia lub zdrowia innych osób, nauczyciel wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i udzielenia pomocy medycznej.

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

5.Powiadamia telefonicznie rodziców, zobowiązuje ich do odebrania dziecka ze szkoły.

6.Gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły bądź kontakt z nimi jest niemożliwy albo zachowanie nieletniego przed przybyciem rodziców daje powody do interwencji policji, dyrektor szkoły zawiadamia najbliższa jednostkę policji. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych- na czas niezbędny do wytrzeźwienia ( maksymalnie 24 godz. ). O fakcie umieszczenia nieletniego zawiadamia się rodziców / opiekunów oraz sąd rodzinny.

7.W porozumieniu z policją – specjalistą ds. nieletnich szkoła uzgadnia sposób dalszego postępowania wobec ucznia bądź jego rodziców. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności i zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniu.

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i zawiadamia policję.

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominająca narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

1. Nauczyciel w obecności innej osoby( wychowawca dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję , pokazał zawartość torby szkolnej albo kieszeni ( we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia ( jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji).

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ( opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego wstawiennictwa.

3. W przypadku gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i przekazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ja do ekspertyzy.

4.Jezeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) zauważy , że uczeń pali papierosy.

1. Powinien poinformować o tym wychowawcę klasy.

2. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia, przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności dyrektora szkoły. Rodzic zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

3. Uczeń zobowiązuje się do niepalenia papierosów.

4. W przypadku ponownego palenia decyzją dyrektora szkoły, uczeń może być zawieszony w prawach ucznia ( może zostać ukarany).

Procedury postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia atakiem terrorystycznym

· W przypadku pojawienia się informacji o możliwości podłożenia ładunku wybuchowego na terenie szkoły lub ujawnieniu przedmiotu niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie, należy natychmiast ten fakt zgłosić dyrektorowi szkoły, który powiadomi służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. · Do czasu przybycia policji dyrektor szkoły zarządza alarm. Nauczyciele i pracownicy szkoły podejmują działania zgodne z przyjętym planem ewakuacji na wypadek zagrożenia. · Ewakuacja uczniów – po usłyszeniu sygnału alarmowego (4 około 3- sekundowe dzwonki) uczniowie ustawiają się w klasach w pary i wychodzą na korytarz pod opieką nauczyciela (nauczyciel sprawdza czy wszyscy podopieczni opuścili salę lekcyjną). Przebywający na dolnym korytarzu opuszczają szkołę w następującej kolejności: sala nr 1, sala nr 2, sala nr 3, i kierują się do wyjścia ewakuacyjnego od strony studni. Następnie okrążają szkołę (od strony boiska) i ustawiają się na małym, wyasfaltowanym boisku. Przebywający na górnym korytarzu opuszczają szkołę następująco: sala nr4, sala nr 5, sala nr 6, sala komputerowa. Schodzą po schodach i kierują się w stronę wyjścia ewakuacyjnego od boiska. Ustawiają się na małym boisku. Przebywający w kawiarence, oddziale przedszkolnym i na sali gimnastycznej opuszczają szkołę głównym wyjściem następująco: oddział przedszkolny, kawiarenka, sala gimnastyczna. Następnie udają się w kierunku małego boiska. · Nauczyciele zapewniają opiekę wszystkim uczniom oczekującym na przybycie opiekunów. · Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji Kuratorium Oświaty oraz Organ Prowadzący

Procedury postępowania na wypadek klęski żywiołowej.

W razie awarii, katastrofy lub innego zagrożenia dyrektor szkoły powiadamia władze gminy oraz specjalistyczne siły ratownicze o zaistniałej sytuacji. Szkoła zapewnia uczniom opiekę do momentu przybycia opiekunów.

Procedury wchodzą w życie z dn. uchwalenia.